37. mednarodna konferenca o razvoju organizacijskih znanosti
37th International Conference on Organizational Science Development

ORGANIZACIJA IN NEGOTOVOSTI V DIGITALNI DOBI
ORGANIZATION AND UNCERTAINTY IN THE DIGITAL AGE

Petek, 23. marec 2018 | Friday, 23rd March 2018

08:00-

Prihod in prijava udeležencev / Arrival and Registration

09:00-12:00
odmor/break - 10:30-11:00

Management v zdravstvu / Health Care Management
vodi/chair: Uroš Rajkovič
dvorana/hall: Roald Amundsen
SLO

Ekološki management / Ecology Management
vodi/chair: Miha Marič
dvorana/hall: Robert Scott
ENG

Delavnica za potencialne prijavitelje na javni razpis PRSPO 2018 in koristi uporabe modela EFQM v praksi
vodi / chair: Dominika Rozoničnik, Polona Jerina
dvorana/hall: Cristoforo Colombo
SLO

Organizacija in management / Organization and Management
vodi/chair: Polona Šprajc
dvorana/hall: Amerigo Vespucci
09:00-11:00
SLO

Management v izobraževanju / Education Management
vodi/chair: Eva Jereb
dvorana/hall: Vasco da Gama
SLO

Kvantitativne metode v managementu / Quantitative Methods in Management
vodi/chair: Matevž Bren
dvorana/hall: Fernand de Magellan
SLO

Okrogla miza: Srebrna ekonomija / Round Table: eSilver Economy
vodi/chair: Iztok Podbregar, Polona Šprajc
dvorana/hall: Amerigo Vespucci
11:00-12:30
SLO

12:30-13:00

ZAKLJUČNA SEKCIJA / CLOSING SESSION
vodi/chair: Polona Šprajc
dvorana/hall: Amerigo Vespucci
ENG

Management v zdravstvu / Health Care Management

vodi/chair: Uroš Rajkovič

dvorana/hall: Roald Amundsen

09:00-12:00 (odmor/break - 10:30-11:00)

SLO

1. Digitalizacija - izziv za zdravstveni sistem / Digitalization - a Challenge for Healthcare System
Tatjana Mlakar, Franc Brcar

2. Ocena zanesljivosti relejev za naprave v medicini / Validation Test Plan for Relays Using in Medicine Equipment
Urban Cotić, Matko Vojko

3. Obvladovanje starostne krhkosti s pomočjo informacijsko-komunikacijskih tehnologij / Management of Frailty With the Use of Information and Communication Technologies
Špela Selak, Branko Gabrovec, Vojko Strojnik

4. Prenova kazalnikov kakovosti Referenčnih ambulant / The Renovation of Quality Indicators in Model Practices
Živa Rant

5. Spremljanje vsebnosti polikloriranih bifenilov v živilih z oceno vnosa / Monitoring of the Polychlorinated Biphenyl Levels in Foods with Intake Assessment
Katarina Pučko, Urška Blaznik, Urška Rozman, Sonja Šostar Turk

6. Nadgradnja sistema sledenja bolnišničnega perila z RFID v UKC Ljubljana / Expanding the RFID-Based Hospital Linen Tracking System at the Ljubljana University Medical Center
Danijela Kralj, Nevenka Šestan

7. Spremembe na področju varnosti cestnega prometa v zadnjih dvajsetih letih / Changes in Road Traffic Safety in the Last Twenty Years
Franc Brcar, Tatjana Mlakar

Ekološki management / Ecology Management

vodi/chair: Miha Marič

dvorana/hall: Robert Scott

09:00-12:00 (odmor/break - 10:30-11:00)

ENG

1. Case Study Teaching Method in Effective Higher Environmental Education for Sustainable Development Goals
Nataša Petrović, Jelena Andreja Radaković, Mateja Živadinović, Jasna Petković, Kristina Stanojević

2. Environmental Sustainability of Telemedicine
Marina Jovanovic Milenkovic, Jelena Andreja Radakovic, Zoran Radojicic, Dragan Vukmirovic

3. Health Care Workers' Knowledge and Practices regarding the Medical Waste Management: A Case Study of the Tertiary Health Care Institutions
Olivera Mihailović, Nataša Petrović, Aleskandar Đoković, Nemanja Milenković, Marko Ćirović

4. Low-Carbon Development of Island Tourist Destinations
Mirjana Kovačić, Astrid Zekić, Donald Schiozzi

5. Environmental Impacts of Solar Storm Attacks: a Case Study of the Republic of Serbia
Igor Lavrnić, Minja Marinović, Milena Popović, Bisera Andrić Gušavac

6. The Improvement of Disaster Management in Serbia: a Focus on Flood Risk under Climate Change
Ivan Bošnjak, Sandra Nedeljković, Darko Drndić, Zdravko Maksimović

Delavnica za potencialne prijavitelje na javni razpis PRSPO 2018 in koristi uporabe modela EFQM v praksi

vodi/chair: Dominika Rozoničnik, Polona Jerina

dvorana/hall: Cristoforo Colombo

09:00-12:00 (odmor/break - 10:30-11:00)

SLO

Z novo energijo in vizijo stopamo na pot poslovne odličnosti, kjer želimo skupaj z vami odpreti nekatera vprašanja in vam pomagati poiskati odgovore, mrežiti dobre prakse med vami enakimi ter postati vaš sopotnik.

Vabljeni na dopoldansko delavnico, kjer bomo spregovorili o aktualnih temah poslovne odličnosti v Sloveniji in modelu EFQM.

Podroben program dogodka je dosegljiv tukaj.

Organizacija in management / Organization and Management

vodi/chair: Polona Šprajc

dvorana/hall: Amerigo Vespucci

09:00-11:00

SLO

1. Vodstvo organizacije in obvladovanje negotovosti / The Management of the Organization and the Management Uncertainty
Branko Škafar

2. Inovativnost, management in neopredmeteno premoženje / Innovation, Management and Intangibles
Nevenka Maher

3. Družbena odgovornost in poslovna odličnost / Social Responsibility and Business Excellence
Živko Bergant

4. Zavestno vodenje / Conscious Management
Dejan Marinčič, Goran Vukovič, Miha Marič

5. Kompetenčni model kriznega managerja / Competency Model of Crisis Manager
Polona Šprajc, Maja Dimić, Iztok Podbregar, Franc Željko Županič

6. Prepoznavanje in obvladovanje strateških kriz 'de lege lata' in 'de lege ferenda' / Identifying and Managing Strategic Crises 'de lege lata' and 'de lege ferenda'
Janez Žirovnik, Polona Šprajc, Marija Hladin

7. Vloga socialnih omrežij pri kriznem komuniciranju / The Role of Social Networks in Crisis Communication
Polona Šprajc, Olja Arsenijević, Domagoj Cingula, Iztok Podbregar

8. Znanje o zavarovanju v primeru kibernetičnega napada / Insurance Knowledge in Case of Cyber Attack
Patrik Arh, Ana Lambić, Miha Marič

9. Organizational Values and Public Management in Local and Regional Self-Government in the Republic of Croatia
Ruža Brčić, Ivan Malbašić, Nikolina Posarić

Management v izobraževanju / Education Management

vodi/chair: Eva Jereb

dvorana/hall: Vasco da Gama

09:00-12:00 (odmor/break - 10:30-11:00)

SLO

1. Osnovna šola v digitalni dobi / Elementary School in the Digital Era
Gregor Udovč

2. Učna metoda igra vlog v tradicionalnem študijskem procesu / Teaching Method of Role Play in Traditional Study Process
Darko Števančec, Iris Fink Grubačević, Miljan Vojnović

3. Pregled programskega orodja Adapt / Review of Adapt Software
Branislav Šmitek, Eva Jereb, Marko Urh

4. Oracle APEX v visokošolskem izobraževanju / Oracle APEX in Higher Education
Alenka Baggia, Aljaž Mali, Andrej Grlica, Robert Leskovar

5. Doseganje digitalnih kompetenc študentov Biotehniškega centra Naklo pri predmetu Strokovna informatika in statistične metode vrednotenja / Students' Digital Competences Attainment in Biotechnical Centre Naklo at the Subject "Professional Informatics and Statistical Evaluation Methods"
Melita Ana Maček

6. Pridobivanje novih znanj na področju kmetijstva / Management and Agriculture
Marijan Pogačnik

Kvantitativne metode v managementu / Quantitative Methods in Management

vodi/chair: Matevž Bren

dvorana/hall: Fernand de Magellan

09:00-12:00 (odmor/break - 10:30-11:00)

SLO

1. Kaj je tema pogovora? Ključne besede v slovenskem neformalnem besedilu / What is the Content of Discussion? Key Words in Slovene Informal Language
Vanja Ida Erčulj

2. Študentska anketa na Univerzi v Mariboru: poti in stranpoti / Students’ Evaluation of Teaching at the University of Maribor: Pros and Cons
Matevž Bren

3. Akademska in tehnološka uporaba kriterijskih funkcij, kontaminacija z iluzijami smisla in človekova volja do harmonije smislov / Academic and Technological Applications of Criterion Functions, Contamination with Illusions of Purpose and Human will to Harmony of Purposes
Drago Bokal

4. Vpliv matematičnega predznanja, odnosa do matematike, in ostalih dejavnikov na uspešnost na uspešnost pri izpitu iz matematike / The Influence of Mathematical Knowledge, Attitude towards Mathematics, and Other Factors Influencing Performance in the Mathematics Exam
Anja Žnidaršič, Janja Jerebic

5. Kvantitativne mere informacijske varnosti / Quantitative Measures of Information Security
Alenka Brezavšček, Aleksander Šinigoj

Okrogla miza: Srebrna ekonomija / Round Table: eSilver Economy

vodi/chair: Iztok Podbregar, Polona Šprajc

dvorana/hall: Amerigo Vespucci

11:00-12:30

SLO

Srebrna ekonomija bo do leta 2060 dosegla 5 % BDP in najverjetneje bo v svetovni ekonomiji srebrni trg eden najpomembnejših trgov sredi starajoče se družbe. Podprta z napredkom tehnologije bo srebrna ekonomija zadovoljevala potrebe starejših, pri tem pa bo posegla v vse sektorje gospodarstva: v sektor proizvodnje, distribucije in sektor porabe blaga in storitev. Srebrna ekonomija je povezana z dejavnim staranjem in zahteva, da generacije med seboj tesno sodelujejo. Zatira diskriminacijo po starosti, ki zadeva tako mlade, ki so izšolani in jih trg dela zaradi pomanjkanja izkušenj ne sprejme, kot tudi stare, ki izkušnje imajo in na trgu dela niso preveč zaželeni. Upoštevala naj bi vrsto potreb starejših in se osredotočala na normalno in ne le patološko staranje. Učenje starejših bo igralo ključno vlogo v doseganju širokega razpona družbenih in ekonomskih ciljev, med katere prištevamo tudi daljšanje in boljšanje delovnega življenja, nižanje stroškov odvisnosti, boljšanje zdravja ter dobrega počutja in nenazadnje sodelovanja v srebrni ekonomiji.

Srebrna ekonomija zahteva spremembe zakonodaje in vnos širših vizij vseživljenjskega učenja v politike vladajočih, ki bodo vključevale tudi ljudi pred upokojitvijo in spodbujale prožne oblike neformalnega učenja. Mreženje vseH vrst organizacij, občin, držav in posameznikov so temeljnega pomena za srebrno ekonomijo, saj bo vprašanje staranja, med drugim tudi predmet e-sodelovanja občin brez meja.

Na okrogli mizi, ki bo potekala v okviru programa 37. mednarodne konference o razvoju organizacijskih znanosti, bodo aktivni udeleženci razpravljali o aktualnih vprašanjih v zvezi s srebrno ekonomijo, ki se pojavljajo v današnjem času, ki je močno povezan z elementi digitalizacije ter obenem z dejstvom, da je pogosto edina gotovost današnjega časa ravno negotovost.

Udeleženci okrogle mize bodo:
- zasl. prof. dr. Jože Gričar, ustanovitelj čezmejnega sodelovanje e-regij;
- zasl. prof. dr. Ana Krajnc, predsednica Slovenske univerze za 3. življenjsko obdobje, združenja za izobraževanje in družbeno vključenost, predsednica Mreže Slovenska univerza za 3. življenjsko obdobje;
- red. prof. dr. Irena Lazar, dekanka UP Fakultete za humanistične študije in
- Dušan Snoj, predsednik Komisije za srebrno ekonomijo pri Slovenski univerzi za 3. življenjsko obdobje.

Okroglo mizo bosta vodila dekan Fakultete za organizacijske vede UM, prof. dr. Iztok Podbregar in prodekanka za izobraževalno dejavnost, izr. prof. dr. Polona Šprajc, ki je obenem tudi predsednica programskega odbora 37. mednarodne konference o razvoju organizacijskih znanosti.

ZAKLJUČNA SEKCIJA / CLOSING SESSION

vodi/chair: Polona Šprajc

dvorana/hall: Amerigo Vespucci

12:30

ENG

Podelitev priznanja za najboljši članek konference 2018 in najava konference Portorož 2019
Best Paper Award 2018 and Portorož 2019 Announcement