23. - 25. March 2011, Portorož, Slovenia         
 » Wednesday, 23.3.2011
 »
Thursday, 24.3.2011
 »
Friday, 25.3.2011

Sponsors

General sponsor

Grand sponsor

Media sponsor


 

 

 
 

Program konference - ČETRTEK / Conference Programme - THURSDAY,  24.3.2010

Časovni razpored/ Schedule:  Adria I Adria II Emerald I Emerald II Mediteranea I Mediteranea II Pharos Dvorana za komunikacijo
8.00 -  Prihod in prijava udeležencev / Arrival and Registration  
9.00 - 12.15 (odmor/break 10.30 - 11.00) Študentsko mednarodno tekmovanje v študiji primera. Predstavitve in razglasitev zmagovalca./ International Student Case Study Competition. Presentations and Announcement of the Winner (10.00 - 13.00) Kadrovski management / Human Resource Management (vodi / chair: Vesna Novak) Marketing / Marketing  (vodi / chair: Bruno Završnik) Management v izobraževanju / Education Management Session:   (vodi / chair: Eva Jereb) Informatika / Information Systems (vodi / chair: Borut Werber) (ENG) Management in kakovost v izobraževanju / Management and Quality in Education      (vodi / chair: Sabina Šegula)  
12.15 - 12.30 odmor /break  
12.30 - 14.00
 
    Plenarno zasedanje / Plennary Session    (vodi / chair: Mirjana Kljajić Borštnar (ENG)       
14.00 - 14.15 odmor /break  
14.15 - 15.45         SEMINAR: "Izboljšanje uspešnosti podjetij z uporabo novih pristopov pri projektnem vodenju"  (PMI Slovenija / Maja Ferle) SEMINAR: "Z obvladovanjem stresa k večji učinkovitosti" (Martina Šetina Čož)  
15.45 - 16.00 odmor /break  
16.00 - 19.30 (odmor/break 17.30 - 18.00) Informatika / Information Systems        (vodi / chair: Brane Šmitek) Management javne uprave / Public Administration Management (vodi / chair: Gozdana Miglič, Miha Marič)(ENG) Management v zdravstvu / Healthcare Management (vodi / chair: Vladislav Rajkovič)  Projektni management / Project Management:  (vodi / chair: Tomaž Kern) Management v turizmu / Tourism Management (vodi / chair: Goran Vukovič) (ENG) Multikulturni management / Multicultural management (vodi / chair: Olga Dečman Dobrnjič) WORKSHOP: Modelling Excellence (vodi / chair: Aleksander Šinigoj)    (16.00 - 17.30) (ENG)
20.30 Slovesna večerja / Gala Dinner (with special guest: Nuša Derenda)

 

 
Študentsko mednarodno tekmovanje v študiji primera. Predstavitve in razglasitev zmagovalca / International Student Case Study Competition. Presentations and Announcements of the Winner 
Sponzor: Elan                                                                                                                                                
                                                                                                                                                      
10.00 - 13.00
dvorana/hall: ADRIA I

Študenti Univerze v Mariboru, Fakultete za organizacijske vede že v času svojega študija pridobijo širši vpogled v področje uporabnega znanja organizacijskih sistemov in sodelujejo pri iskanju novih rešitev, ki jih zahtevajo sodobni izzivi domačega in tujega okolja. Letošnja 30. jubilejna mednarodna konferenca je ena od priložnosti ponujenih v času študija, kjer bodo naši študenti soočili svojo ustvarjalnost in se pomerili s kolegi iz naše sestrske beograjske Fakultete organizacijskih ved v tekmovanju študij primera, katera bo letos pripravljena v sodelovanju s priznanim in mednarodno uveljavljenim podjetjem Elan.
Ekipe študentov bodo s pomočjo pridobljenih znanj, organizacijskih sposobnosti in lastnih idej v določenem terminu koncipirale svoje predloge poslovnih rešitev in jih celovito v angleškem jeziku predstavile članom komisije, ki bo na drugi dan konference razglasila zmagovalce študije primera.

Students of the University of Maribor’s Faculty of Organizational Sciences gain in the time of their studying a broad insight into the applicable knowledge of organizational systems and are involved in finding new solutions to contemporary challenges coming from the domestic and foreign environment. This year's 30th jubilee international conference is one of the opportunities offered during the study, where our students will be able to use their creativity and compete with their counterparts from Faculty of Organizational Sciences from Belgrade in a case study contest, which is this year being organized in collaboration with an internationally recognized and renowned company Elan. Teams of students will be using their skills, organizational capabilities and original ideas to conceive business solution proposals and present them in English in front of the committee members who will on the second day of the conference announce the winners of the case study contest.
 

   
Kadrovski management / Human Resource Management 
dvorana/hall: ADRIA  II
vodi/chair: Vesna Novak 
9.00 - 12.15 (odmor/break: 10.30 - 11.00)
 
Problemi iskanja prve zaposlitve v Sloveniji / The Problems of Seeking the First-Time Job in Slovenia Jasmina Žnidaršič, Mojca Bernik 
Zaposljivost mladih v Sloveniji / Employability of Young People in Slovenia Polona Šprajc, Vesna Novak 
Vpliv usposabljanj na učenje in uspešnost podjetij / Influence of Trainings on Learning and Company Performance Valerij Dermol
Motivacija zaposlenih za prenos skritega znanja v podjetju XY / Employee Motivation to Transfer Tacit Knowledge in Company XY Darija Aleksić 
Integriteta kot eden od ključnih dejavnikov za uspešnost podjetij na trgu / Integrity as One of the Key Factors of Company's Success in the Market Maja Marič, Matjaž Mešnjak, Nika Pfeifer
Izobraževanje, zaposljivost in karierni razvoj srednjega managementa v energetskem sistemu / Education, Employability and Carrier Development of Middle Management in the Energy System Drago Papler, Štefan Bojnec  
Odpoved pogodbe o zaposlitvi invalidu / Termination of the Employment Contract Disabled Worker Neva Kozamernik, Polona Šprajc
   
   
Marketing / Marketing  
dvorana/hall: EMERALD I
vodi/chair: Bruno Završnik
9.00 - 12.15 (odmor/break: 10.30 - 11.00)
 
Organiziranost marketinga z vidika inovativno managersko-etičnega modela managementskih konceptov tretje generacije za poslovanje v globalnem okolju / Organization of Marketing in Terms of Innovative Managerial-Ethical Model of the Third Generation of Managing to Operate in Global Environment Riko Novak
Model globalnega poslovanja slovenskih malih in srednje velikih hitro rastočih podjetij v luči novodobnih marketinških strategij / Global Business Model of Slovenian Small and Middle-Sized Fast Growing Enterprises in Connection of Modern Marketing Strategies Riko Novak
Management odnosov na Kitajskem: strategije pogajanj in kulturne vrednote / Managing Relationships in China: Negotiation Strategies and Cultural Values Gregor Pfajfar, Daša Farčnik 
Pripravljenost slovenskih menedžerjev na poslovna pogajanja / Qualification of Slovenian Managers in Business Negotiations Bruno Završnik, Damjana Jerman 
Franšizing, da ali ne / Franchising Yes or No Irena Čadež
Trženje valutnega trgovanja / Marketing of Foreign Exchange Value Trading Rok Pintar 
Prodajno orodje za uspešnejšo prodajo - primer družbe Relax turizem / Sales Tool for an Increased Sales Performance – Case Study of the Company Relax Turizem  Karmen Kosec, Gozdana Miglič  
Brand Strategies Development Based on Customer Satisfaction Radmila Janičić, Vinka Filipović, Vesna Damnjanović 
Organizacijske napake razvoja podeželja / Organisational Mistakes Development Countryside Ferdinand Jakša 
   
Management v izobraževanju / Education Management  
dvorana/hall: EMERALD II
vodi/chair: Eva Jereb 
9.00 - 12.15 (odmor/break: 10.30 - 11.00)
 
Poglabljanje povezovanja med teorijo in praktičnim izobraževanjem na Višji strokovni šoli ESIC Kranj / Increasing the Integration of Theory and Training at the ESIC Vocational College Kranj Lidija Grmek Zupanc  
Mreža šol, kot model stalnega strokovnega izpopolnjevanja pedagoških delavcev / Association of Schools, as a Model of Permanent Professional Study of Pedagogical Workers Bogomir Nemec 
Priložnosti za zagotavljanje kontinuiranega spopolnjevanja / Opportunities to Assure the Continuous Education Training. Jožica Slana 
Kompetence vodij v šolstvu v času sprememb / Competencies of Leaders in Education in the Time of Changes   Iris Fink Grubačević
Dodana vrednost projekta Impletum k izboljšanju kakovosti višjega strokovnega izobraževanja / The Added Value of the Project Impletum to Improve the Quality of Higher Education Beno Klemenčič, Miro Simonič, Gabrijel Devetak 
Merjenje intelektualnega kapitala / Intellectual Capital Measurement Špela Klemenčič, Polona Šprajc  
Implementacija faz znanstvenoraziskovalnega dela pri pisanju primarnega dokumenta / Implementation of the Scientific-Research Phases in the Preparation of Research Reports Nadja Plazar, Boštjan Žvanut
   
Informatika / Information Systems (ENG)
dvorana/hall: MEDITERANEA I
vodi/chair: Borut Werber
9.00 - 12.15 (odmor/break: 10.30 - 11.00)
   
Uporaba IKT v slovenskih mikro podjetjih deset let kasneje / Adoption of ICT in Slovene Micro Enterprises after Ten Years Borut Werber, Anja Žnidaršič 
ICT and Economy / Slovenia and Czech Republic Experience Petr Doucek, Lea Nedomová 
Availability Management of IT Services  Jan Ministr, Martin Števko 
Development of Simulation System for Crisis Mitigation in the Case of Emergency Situations – Air Pollution Dispersions Radovan Stojanović, Andrej Škraba, Marjan Senegačnik, Nedeljko Lekić 
Mobilna rešitev za preprečevanje zlorab s plačilnimi karticami / A Mobile Solution for Payment Card Fraud Prevention Matic Dolar, Vladislav Rajkovič 
IPv6 nujno zlo ali odrešitev / IPv6 - Our Saviour? Urban Kunc, Alenka Brezavšček, Andrej Kos 
Izbira testnih metrik  / Testing Metrics Selection Aleksandar Lazarević 
Odprtokodni razvojni sistem Joomla! za urejanje dinamičnih spletnih strani mikropodjetij / Open Source Development System Joomla! for Micro-Enterprise Dynamic Web Pages Borut Werber 
   
Management in kakovost v izobraževanju / Management and Quality in Education
dvorana/hall: MEDITERANEA II
vodi/chair: Sabina Šegula 
9.00 - 12.15 (odmor/break: 10.30 - 11.00)
 
Strateški management poklicnega izobraževanja v prihodnosti / Strategic Management of Professional Education in the Future Sabina Šegula, Ljuba Erjavec 
Organizacija interesnih dejavnosti na Biotehniškem centru Naklo-Srednja šola / Organisation of Extracurricular Activities at the Biotechnical Center Naklo-Middle school Marija Urankar, Marta Skoberne 
Perspektiva enotnega izobraževalnega informacijskega sistema v Sloveniji in korejski primer / The Perspective of a Single Educational Information System in Slovenia and the Korean Example Marko Valant 
Management neformalnega izobraževanja - primer Biotehniškega centra Naklo / The Management of Non-Formal Education as Shown in  »Biotehnical Centre Naklo « Case Peter Ribič 
Dileme organizatorja praktičnega izobraževanja / Practical Training Organizer's Dilemmas Nina Kaličanin 
Trženje zaščitenih in ekoloških proizvodov na spletu-izziv v prihodnosti / Marketing of Protected and Organic Products On-Line Challenge for the Future Bety Breznik, Tomaž Levstek 
Pomen managementa v pristopih h kakovosti na Biotehniškem centru Naklo / The Importance of Management in the Approaches to the Quality of the Biotechnical Center Naklo Sabina Šegula, Trajče Nikoloski
Razumevanje trajnostnega razvoja pri dijakih biotehniške usmeritve / Understanding of Sustainable Development in Students Biotechnical Orientation Marijan Pogačnik, Dragan Žnidarčič 
   
   
Plenarno zasedanje / Pleanary Session
dvorana/hall: EMERALD II
vodi/chair: Mirjana Kljajić Borštnar
12.30 - 14.00
Plenarno zasedanje:   
Why Predictions always Fail Hermann Maurer 
The Quality Assurance and Human Emancipation Mauri Ylä Kotola 
   
   
SEMINAR: Z obvladovanjem stresa k večji učinkovitosti
dvorana/hall: MEDITERANEA II
vodi/chair: Martina Šetina Čož
14.15 - 15.45

V današnjem globalnem svetu smo izpostavljeni velikim pritiskom tržnih zakonitosti. Družbeni odnosi se nenehno spreminjajo, tako da je človekov občutek samospoštovanja, socialne varnosti in veljave stalno ogrožen. Ti pritiski sčasoma postanejo veliko psihično breme, ki vodijo človeka do notranjega neravnovesja. Dolgotrajno neravnovesje pa privede do izčrpanosti, sčasoma do izgorelosti.

Želite preveriti, ali ste nagnjeni k stresu? Ste dovzetni za vplive stresnih dejavnikov na delovnem mestu? Želite spoznati Holmesovo lestvico stresnih dogodkov? Se vam zdi, da vaš dan nima 24 ur?! Kdo vam krade čas? Si po vsem tem želite pripraviti svoj osebni načrt za obvladovanje stresa? In občutiti tehniko avtogenega treninga?

Predavanje bo vodila mag. Martina Šetina Čož, ki s svojim pristopom poskrbi za dinamičnost, sproščenost in aktivno sodelovanje. Svoje dolgoletne pedagoške izkušnje na področju vzgojno-izobraževalnega dela je podkrepila z raziskovalnim delom na področju človeških virov, predvsem stresa, izgorelosti, komunikacije, izobraževanja zaposlenih … Dobitnica priznanja »Kadrovski up 2010«. S predavanji in delavnicami svoje znanje in izkušnje prenaša na različne ciljne skupine.
 

 
SEMINAR: Izboljšanje uspešnosti podjetij z uporabo novih pristopov pri projektnem vodenju
dvorana/hall: MEDITERANEA I 
vodi/chair: Maja Ferle, PMI Slovenija 
14.15 - 15.45
Delež neuspešno zaključenih projektov v Sloveniji je precej velik, kar posledično pomeni počasnejše uresničevanje strateških in razvojnih projektov, zaostajanje za drugimi državami in porabo več omejenih finančnih virov, kot bi bilo z ustreznejšim planiranjem in vodenjem projektov potrebno. Protagonisti projektnega vodenja pri svojih vodstvih še vedno nimajo razumevanja za tak način dela.
Izhajajoč iz opisane problematike, ki spremlja izvajanje projektov v podjetjih v Sloveniji, je namen seminarja prikazati, da temeljito upoštevanje načel projektnega vodenja, lahko izboljša uspešnost projektov, reši vsaj nekatere sicer izgubljene priložnosti, zagotovi pričakovane koristi projektov, kar pa vodi v večjo uspešnost poslovanja podjetja. S pomočjo ustreznega prikaza teh povezav, bo vrhnji management lahko bolje razumel pomen projektnega vodenja, kar mu bo pomagalo pri oblikovanju smernic za uvedbo projektnega vodenja v podjetje.

Seminar je namenjen tudi vsem praktikom s področja projektnega vodenja, saj bodo predstavljene možnosti strokovnega razvoja in prednosti certificiranja v okviru združenja PMI Slovenija. Podane bodo tudi smernice projektnega vodenja v prihodnosti s predstavitvijo agilnega pristopa.
 
Predavanje na temo Izboljšanje uspešnosti podjetij z uporabo novih pristopov pri projektnem vodenju bo izvedla gospa Maja Ferle, PMP, ki je podiplomski študij zaključila na ljubljanski Fakulteti za računalništvo in informatiko in kot prva Slovenka pridobila certifikat PMP. Trenutno je kot vodja področja za projektno vodenje zaposlena pri SAS Institute. S prispevki s področja projektnega vodenja redno sodeluje v medijih in na strokovnih konferencah.
Združenje PMI Slovenija povezuje strokovnjake s področja projektnega vodenja, ki v projektnem vodenju prepoznavajo učinkovito orodje za uspešno izvedbo projektov v svojih organizacijah. Prizadeva si za uveljavljanje principov projektnega vodenja v vseh sferah družbe. Deluje po pravilih svetovnega združenja Project Management Institute s sedežem v Združenih državah Amerike, ki ima svoje lokalne podružnice po vsem svetu. Člani združenja delujejo prostovoljno in so zavezani spoštovati etični kodeks, ki poudarja vrednote odgovornosti, spoštovanja, pravičnosti in poštenosti. V slovenski jezik so prevedli PMBOK® Vodnik, 3. izdaja, z delovanjem pa si med drugim prizadevajo za večanje števila certificiranih projektnih vodij v Sloveniji. Na straneh združenja www.pmi-slo.org najdete preveden glosarij, glasilo združenja, povzetke strokovnih srečanj, informacije o postopku pridobivanja PMP certifikata ter novice iz PMI sveta. Z včlanitvijo v združenje PMI in PMI Slovenija interesent postane del socialne mreže projektnih vodij z različnih področij, ki mu lahko v obliki nasvetov pomagajo v primeru morebitnih težav na projektih. Lahko se udeležuje strokovnih srečanj, kjer nadgrajuje svoje znanje in izmenjuje izkušnje.
   
Informatika / Information Systems
dvorana/hall: ADRIA I
vodi/chair: Brane Šmitek 
16.00 - 19.30 (odmor/break: 17.30- 18.00)
Na veščinah in kompetencah temelječe iskanje prosto dostopnih e-vsebin s področja managementa / Skill- and Competency - Based Scouting of Open Management Content Matija Pipan 
TQM as a Model for E-Learning System Improvement Maja Lamza - Maronić, Jerko Glavaš, Milan Puvača, Ivica Zdrilić, Dinko Roso 
Uporaba Moodle kviza za pripravo tiskanih izpitnih pol / Using Moodle Quiz for the Preparation of Printed Examination Papers Branislav Šmitek 
M-Learning as a New Opportunity in Knowledge Management Development Dina Vasić, Franjo Borović, Karmela Aleksić - Maslać
Možnosti uporabe dinamike iger v izobraževanju / The Use of Game Dynamics in Education  Marko Urh, Eva Jereb
Priporočila in izhodišča za pripravo e-učnega gradiva / Recommendations and Basic Principles for the Development of E-Learning Materials Tanja Arh, Rok Kokalj  
   
Management javne uprave / Public Administration Management (ENG)
dvorana/hall: ADRIA II
vodi/chair: Gozdana Miglič, Miha Marič 
16.00 - 19.30 (odmor/break: 17.30 - 18.00)
   
Good Governance and Role of Regulatory Bodies Miomir Jakšić, Milica Jakšić  
Top Management Turnover in Croatian State-Owned Companies Darko Tipurić, Marina Mešin, Marina Lovrinčević  
The Role of Institutional Investors in Closed Systems of Corporate Governance – The Case of Croatia Darko Tipurić, Marina Mešin, Katja Rudelj 
Public - Private Partnerships in Culture - Private vs. Public in the Provision of Cultural Goods Andrej Srakar 
The Introduction, Importance and Features of the Law on Fiscal Responsibility in Croatia Elio Štifanić 
Geographic Information System in Coastal Area Management  Mirjana Kovačić, Tihomir Luković, Darko Saftić 
EUROMOD  – evropski mikrosimulacijski model davkov in socialnih prejemkov /  EUROMOD - European Tax-Benefit Microsimulation Model  Nataša Kump 
Transportation Infrastructure Project Financing in Serbia Miloš Milosavljević, Marko Jovanović, Sonja Išljamović 
The Unification of Europe as a Difficult Learning Process Franz Pöggeler, Björn Paape, Iwona Kieretta
   
Management v zdravstvu / Healthcare Management 
dvorana/hall: EMERALD I
vodi/chair: Vladislav Rajkovič 
16.00 - 19.30 (odmor/break: 17.30 - 18.00)
   
Bolnišnica prihodnosti / Hospital of the Future Dragica Maja Smrke, Samo Fakin
Formalizacija - podpora ali ovira sodelovanja  v zdravstvenih organizacijah? / Formalization – Support or Obstacle of Collaboration in Health Care Organizations? Cvetka Gregorc, Albina Bobnar 
Ocenjevanje delovne uspešnosti javnih zdravstvenih uslužbencev s pomočjo večparameterskega modela / Performance Appraisal of Public Health Officials with a Multi-Attribute Model Darja Zupan, Uroš Rajkovič, Vladislav Rajkovič 
Organizacijska kultura v zdravstvu: pregled literature / Organizational Culture in Health Care: Literature Review Katja Skinder Savić, Brigita Skela Savić 
Primerjava zadovoljstva porabnikov zdravstvenih storitev v javni in zasebni zdravstveni organizaciji / Comparison of Patients' Satisfaction with Public and Private Health Care Service  Aleša Svetic 
Zdravje delavcev in organizacija prihodnosti / Worker's Health and Organization of the Future Nevenka Šestan, Metoda Dodič Fikfak 
Dejavniki kakovosti oskrbe in zdravstvene nege v Domu starejših občanov s strani stanovalcev / Nursing and Social Care Quality Factors at the Home for Elderly People Krško from the View Point of the Residents   Marta Kavšek, Boštjan Gomišček 
Vpliv vodilne medicinske sestre na kakovost storitev v zdravstveni negi / Influence of the Management Head Nurse on the Service Quality in Nursing Care Natalija Galinec, Boštjan Gomišček 
Organizacija stomatologov v prihodnosti na področju stomatoloških storitev v turizmu / The Organization of Dentists in the Area of Dental Tourism in the Future Elena Marulc 
   
Projektni management / Project Management  
dvorana/hall: EMERALD II
vodi/chair: Tomaž Kern
16.00 - 19.30 (odmor/break: 17.30 - 18.00)
Pomen etičnega kodeksa in kodeksa strokovnega ravnanja združenja PMI danes in v prihodnosti /
The Importance of the PMI® Chapter’s Code of Ethics and Code of Professional Conduct Today and in the Future
Jana Barba, Mitja Kožman  
Uporaba družabnih medijev pri projektnem vodenju /
Using Social Media in Project Management
Maja Ferle 
Raziskava uporabe programske opreme za projektno vodenje /
The Survey of Project Management Software Usage
Matjaž Likar, Danilo Ferlinc
Projektni management: bogata strokovna in šibka znanstvena preteklost ter razvojni trendi v prihodnosti /
Project Management: Rich Professional and Weak Scientific History and Development Trends in the Future
Igor Vrečko, Dragutin Funda, Zlatko Barilović 
Doseganje planiranih rokov izdelave projektnih nalog v slovenskih bolnišnicah /
Meeting the Planned Deadlines when Creating Project Statements of Requirements in Slovene Hospitals
Dejan Žohar
Učinkovitost virtualnih organizacij /
Effectiveness of Virtual Organizations
Peter Weber, Tomaž Kern 
   
   
Management v turizmu / Tourism Management (ENG)
dvorana/hall: MEDITERANEA I 
vodi/chair: Goran Vukovič 
16.00 - 19.30 (odmor/break: 17.30 - 18.00)
   
Role of Marketing Mix Elements in Tourist Destination Positioning  Desimir Bošković, Marjana Merkač Skok, David Poropat 
Selection of Segmentation Criteria: Case of Wellness Tourism Ana Težak, Darko Saftić, Desimir Bošković 
The Relationship between Economic Activity and Tourism Demand in Croatia: The VEC Model Kristina Devčić, Ana Šišak, Ivana Tonković Pražić 
Synergy of Regionalisations and Globalisations with the Aim of Raising Competitiveness of Croatian Tourism and Hospitality Offer  Edna Mrnjavac, Nadia Pavia, Christian Stipanović 
SWOT Analysis of Sustainable Development of Croatian Lighthouses Mirjana Kovačić, Srećko Favro, Mate Perišić 
Stakeholder Approach in Tourism Management: Implication in Croatian Tourism Darko Saftić, Ana Težak, Ninoslav Luk 
Nautical Tourism in Croatian Law: Existing and Future Solutions Oliver Radolović 
Importance of European Historical Nuclei for Urban Tourism  Senta Jerković, Niko Koncul 
Choice of Rural Tourism Destination by Means of Methods of Multiple Attribute Decision Making  Klara Trošt, Zdravko Šergo
Special-Interest Management in Emerging Hospitality Brands Nataša Kovačić 
Varaždin Croatian Brand Tomica Božić, Goran Kozina, Igor Klopotan, Tesa Klopotan 
   
   
Multikulturni management / Multicultural Management 
dvorana/hall: MEDITERANEA II
vodi/chair: Olga Dečman Dobrnjič  
16.00 - 19.30 (odmor/break: 17.30 - 18.00)
   
Izzivi načrtovanja poslovno obrtnih con / Chalenges for Planning Business Trade Zones  Andreja Šorman Lebar, Alenka Temeljotov Salaj, Olga Dečman Dobrnjič  
Percepcija sebe kot kritičnega misleca / The Perception of the Self as a Critical Thinker Tanja Rupnik Vec 
Organizacijski in vsebinski vidiki uvajanja obveznega drugega tujega jezika v osnovne šole / Organisational and Content Points of View at the Introduction of the Second Foreign Language in Primary Schools Liljana Kač 
Vpliv intelektualnega okolja na organizacijsko kulturo / The Influence of the Intelectual Environment on Organizational Culture Tatjana Šček Prebil 
Vpliv upoštevanja okoljskih regulativ na upravljanje podjetja / Impact of Environmental Regulations on Account Management Company  Majda Reberšak Iskra, Alenka Temeljotov Salaj, Olga Dečman Dobrnjič 
Strategija zaposlovanja / Employment Strategy  Gordana Možina Florjanc 
Uporaba tržnih mehanizmov v javnih zavodih na področju srednjega šolstva / The Use of Marketing Mechanisms in Public Institutions in the Field of Secondary Education  Franc Žunkovič 
Kradljivci časa / Time thieves Martina Šetina Čož 
Uvajanje informacijsko komunikacijske tehnologije v šolski prostor kot del posodobitve gimnazije / The Introduction of ICT to the School as a Part of the Modernisation of the Secondary School Simona Granfol 
Kazalniki poslovanja v dijaških domovih / Economic Management in Boarding Schools Edelman Jurinčič, Mirella Ceglar Jurinčič 
Spletni zemljevidi kot didaktično sredstvo pri pouku nemščine / Online Maps in Foreign Language Teaching  Mojca Jamnik 
Okoljski pristop pri infrastrukturnemu projektu / Infrastructure Project within Environmental Approaches  Sasha Hajzler, Alenka Temeljotov-Salaj, Olga Dečman-Dobrnjič 
Komunikacija - ključ do kakovostnih odnosov / Communication – The Key to Good Relationships Magda Slokar Čevdek 
   
WORKSHOP: Modelling Excellence
dvorana/hall: PHAROS
vodi/chair: Aleksander Šinigoj
16.00 - 17.30
What is the difference between average or excellent performance? How do we model excellence? How do we install something that we modeled into subconsious mind?

One of the greatest secrets of neuro-linguistic programing (NLP) is modelling excellence. Richard Bandler and John Grinder, the creators of NLP have been asking themselves, what is the difference between some people who are excellent in achieving something and people who are just average. Modelling has been also named as the heart of NLP. In this short, but intensive workshop, we will find out, what is moddeling and how can we try to find out, what do some people different from other. We will have a look at the concept of self-modelling and how is this concept used in different fields, for example Andre Agassi has used it for his return on the tennis championship. The workshop will be practically oriented.


The presenter of the workshop will be dr. Aleksander Šinigoj, who has gained his experience during his work in Slovenia and abroad, such as Coca-Cola GmbH in Germany, special project in Spain etc. His teoretical knowledge comes from London School of Economics, University of Salford, University of Ljubljana and several other institutions. As a member and organiser of several Mastermind groups he has gained knowledge and experiences in the fields of motivation, leadership, solving major challenges and questions. With his workshops, books and CDs he is changing people's paradigms, lifes and awareness...

   
Slovesna večerja / Gala Dinner 
Dvorana/hall: EMERALD 
20.30
Posebna gostja / Special Guest: Nuša Derenda 

 

Program konference v PDF obliki bo dodan naknadno.


 

 

© 2010 University of Maribor, Faculty of Organizational Sciences, Center for Education and Consulting

Kidričeva cesta 55a, SI-4000 Kranj, Slovenia, Tel.: +386 (4) 2374 345, Fax: +386 (4) 2374 299

Legal disclaimer