21. - 23. marec 2012, Portorož, Slovenija   

 » Sreda, 21.3.2012
 »
Četrtek, 22.3.2012
 »
Petek, 23.3.2012

 

Generalni pokrovitelj

Velika pokrovitelja

 

 

 

 

 

 

 

Informacije o konferenci
Center za
izobraževanje in svetovanje
Fakulteta za organizacijske vede
Univerza v Mariboru
Kidričeva cesta 55a
4000 Kranj
cis@fov.uni-mb.si
Tel.: 04 2374 345
Fax: 04 2374 299

 

 

Program konference - SREDA / Conference programme - WEDNESDAY,  21.3.2012  

         
Časovni
razpored / Schedule: 
Adria I Adria II Emerald I Emerald II Mediteranea I Mediteranea II
8.00 -  Prihod in prijava udeležencev / Arrival and Registration
9.00 - 12. 30 (odmor/break
10.30 - 11.00)
Študentsko mednarodno tekmovanje v študiji primera / International Case Study Competition Sponsored by: Innbox, Slovenia /ENG/ Študentsko mednarodno tekmovanje v študiji primera / International Case Study Competition Sponsored by: Innbox, Slovenia /ENG/ Organizacija / Organization (vodi / chair: Jure Kovač) /SLO/ Kadrovski management / Human Resource Management (vodi / chair: Vesna Novak) /SLO/ Marketing / Marketing (vodi / chair: Goran Vukovič, Miha Marič) / ENG/ Študentsko mednarodno tekmovanje v študiji primera / International Case Study Competition Sponsored by: Innbox, Slovenia /ENG/
12.30 - 14.00 Srečanje programskega odbora konference / Meeting of  the Programme Committee of the Conference (vodi / chair: Marko Ferjan) 12.30 - 13.30     OKROGLA MIZA / ROUND TABLE:

(vodi / chair: Rok Pintar) /ENG/

SEMINAR / DELAVNICA: Tri ključne skrivnosti motivacije v službi, športu, pri študiju, itd. (vodi: Aleksander Šinigoj) /SLO/
14.00 - 16.00 Študentsko mednarodno tekmovanje v reševanju študije primera / International Case Study Competition Sponsored by: Innbox, Slovenia Otvoritev konference s plenarnim delom / Opening of the Conference with Plenary Session (vodi / chair: Marko Ferjan) /ENG/    
16.00 - 16.30 odmor /break
16.30 - 19. 30 (odmor/break
18.00 - 18.30)
Študentsko mednarodno tekmovanje v študiji primera / International Case Study Competition /ENG/ E - izobraževanje / E - Learning (vodi / chair: Brane Šmitek) /SLO/ Informatika / Informatics (vodi / chair: Robert Leskovar) /ENG/ Ekološki management / Ecology Management (vodi / chair: Matjaž Maletič) /ENG/ Management v zdravstvu / Healtcare Management (vodi / chair: Vladislav Rajkovič) /SLO/
20.00 DRUŽABNI DOGODEK / SOCIAL EVENT:  Restavracija Sunset / Restaurant Sunset

Študentsko mednarodno tekmovanje v študiji primera z naslovom / International Student Case Study Competition (ENG)
dvorana/hall: ADRIA I (9.00 - 19.00) / ADRIA II (9.00- 12.30, 14.00 - 16.00) / MEDITERANEA II (9.00 - 12.30) / 

Pokrovitelj Tekmovanja v študiji primera / Sponsored by:
 

Mnogi študenti v času svojega študija pridobijo širši vpogled v področje uporabnega znanja in sodelujejo  pri iskanju novih rešitev, ki jih zahtevajo sodobni izzivi domačega in tujega okolja.

Letošnje 2. mednarodno tekmovanje v reševanju študije primera je priložnost, ko lahko študenti svoje pridobljeno znanje preizkusijo na praktičnih primerih, kjer bodo svojo ustvarjalnost soočile različne skupine študentov fakultet, tako domačih kot tujih. 
 

Koncept študije primera predstavlja metodološko in pedagoško naravnan izziv, katerega cilj je integracija različnih teoretičnih konceptov in situacij iz realnega poslovnega okolja. Iz tega razloga sama metodologija študije primere omogoča udeležencem podroben vpogled v konkreten poslovno naravnan problem proučevane organizacije / podjetja. Skozi raznoliko diskusijo kot metodo aktivnega učenja se spodbuja osvajanje in razvoj potrebnega kritičnega oz. ustvarjalnega razmišljanja, potrebnega na področju managementa. Člani najbolj uspešne skupine bodo s strani pokrovitelja tekmovanja v študiji primera: podjetja Innbox prejeli praktične nagrade.  
 

During their study many students obtain a wider insight into the applicable knowledge and participate in finding new solutions to modern challenges from domestic and foreign environment.

This year's second international case study competition is an opportunity, where different groups of students from domestic as well as foreign faculties come to compete face to face.

The concept of case study is a methodological and pedagogic-oriented challenge, aimed at integration of different theoretical concepts and situations from the real business environment. For this reason alone the case study methodology allows participants, to work out a detailed insight into the practical business-oriented problem of the studied organization or company Through diverse discussions as a method of active learning we encourage the adoption and development of critical and creative thinking that is necessary in the field of management. Members of the winning team will receive practical prizes from our sponsor Innbox.
 
Organizacija / Organization (SLO)
dvorana/hall: EMERALD I
vodi/chair: Jure Kovač
9.00 - 12.30 (odmor/break: 10.30 - 11.00)
1. Družbena odgovornost - vrednota sodobnega managerja / Social Responsibility - Values of a Modern Manager Maja Pungeršek, Maja Meško
2. Ali se poslovna etika splača? / Does Business Ethics Pay? Amela Mešić, Matjaž Žigon
3. Razumevanje organizacije na prehodu iz biosfere v noosfero in zavestno evolucijo / Understanding of Organization in Biosphere - Noosphere Transition and Conscious Evolution Jožef Ovsenik
4. Ustvarjalno sodelovanje - edina pot iz krize / Creative Collaboration - the Only Way Out of the Crisis Janez Mayer
5. Kakovost in optimiziranje stroškov v javnem sektorju / Quality and Optimization Costs in the Public Sector Janez Zeni
6. Problematika preoblikovanja stroškov v sredstva oziroma odhodke / Transformation of Costs to Assets of Expences Franko Milost
7. Vpliv gospodarske krize na transport / Impact of Economic Crisis on Transport Polona Ramšak, Davorin Kofjač, Martin Ivan Lipičnik
8. Življenjsko zavarovanje za vsako odraslo osebo / Life Insurance for a Every Adult Alojz Klaneček
9. Vpliv sodelovanja v mednarodnih tekmovanjih na organizacijsko strukturo neprofitnih športnih organizacij: primer slovenskih košarkaških klubov / Impact of Participation in International Competition on Organizational Structure in Non - Profit Sport Organizations: the Case of Slovenian Basketball Clubs Igor Ivašković, Kaja Brankov
Kadrovski management / Human Resource Management (SLO)
dvorana/hall: EMERALD II
vodi/chair: Vesna Novak 
9.00 - 12.30 (odmor/break: 10.30 - 11.00)
1. Vpliv novih tehnologij na zaposlovanje / The Impact of New Technologies on Employment of Personnel Vesna Novak, Polona Šprajc
2. Teledelo, oblika dela prihodnosti? / Teleworking, Form of the Work in the Future? Drago Mežnar
3. Problematika zaposlovanja starejših / The Problem of Employment of Older People Vesna Novak
4. Položaj žensk v procesu zaposlovanja / The Status of Women in the Recruitment Process Eva Mlakar, Gozdana Miglič
5. Raziskava o izrabi delovnega časa kot kakovostnem dejavniku izboljšanja delovnih procesov / The Research about the Use of Working Time as a Quality Improving Factor of the Working Processes Gozdana Miglič, Alenka Temeljotov Salaj, Aleš Ušaj
6. Razvoj kadrov v zdravstvenem domu Ljubljana / Human Resource Development in the Community Health Centre Ljubljana Andrea Backović Juričan, Eva Jereb
7. Dejavniki managementa znanja in vpliv fluktuacije na dejavnost in učinkovitost tehnoloških parkov / The Impact of Movement in Knowledge Management Turnover in Organizations and Effectiveness of the Technology Parks Vasja Roblek, Zlatka Meško Štok
8. Viri poslovne pogodbe / Sources of Business Contracts Mirko Macher
Marketing / Marketing (ENG)
dvorana/hall: MEDITERANEA I
vodi / chair: Goran Vukovič / Miha Marič 
9.00 - 12.30 (odmor/break: 10.30 - 11.00)
1. The Applicability of »7P« Marketing Mix Daša Potočnik, Rok Pintar
2. Gaining Competitive Advantage by managing Customer Facing Processes Ivan Tomašević, Dragan Vasiljević
3. Personal Values Influence on the Environmentally Friendly Behaviour of Consumers Dina Lončarić, Ivana Tonković Pražić, Jasmina Dlačić
4. Intellectual Capital as an Element of Internal Marketing in Serbian  Companies Maja Djurica, Miroljub Albijanic, Jovanka Vukmirovic, Nina Djurica
5. Value Analysis Application for Image and Design of Brand Name Alveus Katarina Kotnik Urbiha, Franc Čuš
6. Nautical Port Management in Conditions of Globalisation - Croatian Experiences Mirjana Kovačić, Srečko Favro, Romana Franjić
7. Organisational culture in marketing Siniša Rudelj, Katja Rudelj
   
Srečanje programskega odbora konference / Meeting of  the Programme Committee of the Conference 
dvorana/hall: ADRIA II
vodi / chair: Marko Ferjan
12.30 - 13.30
   
OKROGLA MIZA: Znanje za uspeh / ROUND TABLE: Knowledge for Success

Študentske aktivnosti: predstavitev dobrih praks/ Student Activites: Presenting Good Practices (ENG)

dvorana/hall: MEDITERANEA I
vodi / chair: Rok Pintar
12.30 - 14.00

V času študija se študenti posvečajo tudi obštudijskim dejavnostim. Kljub temu, da ima študij že sam po sebi izjemen pomen za razvoj posameznika, pa ne smemo zanemariti tudi pozitivnega razvoja posameznika skozi obštudijske dejavnosti. Študenti lahko na ta način pridobijo dragocene izkušnje in praktična znanja z udeležbo ter pomočjo pri organizaciji seminarjev, konferenc, mednarodnih izmenjav, poletnih šol, projektov, itd. Sodelovanje na mednarodnih konferencah in strokovnih srečanjih je tudi vidik učenja oziroma širjenja znanja, ki se ga skozi študij le delno da pridobiti. Vključenost v razne študentske organizacije pripomore k širšem razmišljanju študentov in njihovi osebni rasti. Vključevanje študentov v mednarodno sodelovanje in študentske izmenjave s tujimi fakultetami pa še naknadno pripomorejo k izpopolnjevanju študenta in izboljšajo možnost za zaposljivost le-tega, katero fakultete vedno bolj spodbujajo tudi s kariernimi centri. 
 

During their study many students obtain a wider insight into the applicable knowledge and participate in finding new solutions to modern challenges from domestic and foreign environment.
This year's second international case study competition is an opportunity, where different groups of students from domestic as well as foreign faculties come to compete face to face.
The concept of case study is a methodological and pedagogic-oriented challenge, aimed at integration of different theoretical concepts and situations from the real business environment. For this reason alone the case study methodology allows participants, to work out a detailed insight into the practical business-oriented problem of the studied organization or company. Through diverse discussions as a method of active learning we encourage the adoption and development of critical and creative thinking that is necessary in the field of management. Members of the winning team will receive practical prizes from our sponsor Innbox.
 
 
DELAVNICA: 3 ključne skrivnosti motivacije v službi, športu, pri študiju, itd. (SLO)
dvorana/hall: MEDITERANEA II
vodi/chair: Aleksander Šinigoj
  12.30 - 14.00

Kako to, da so eni ljudje tako motivirani za svoje delo in kako to, da drugi niso? Kaj lahko sami naredimo, da bomo izčrpali več našega potenciala? Kako lahko vplivamo na okolje in sodelavce, da bodo bolje motivirani? Kakšne so praktične tehnike, ki jih priporočajo nekateri najbolj uspešni ljudje vseh časov?
 
   
   
Otvoritev konference in plenarni del / Opening of the Conference and Plenary Session (ENG)
dvorana/hall: EMERALD 
vodi/chair: Marko Ferjan
14.00 - 16.00
Otvoritev konference / Opening of the conference  
 Pozdravni govor / Welcome speech Mojca Škrinjar,  Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, Slovenija / Ministry of Education, Science, Culture and Sport, Slovenia
 Pozdravni govor / Welcome speech Lučka Lorber, Prorektorica Univerze v Mariboru / Vice Rector of University of Maribor
Plenarno zasedanje / Pleannary Session:   
Academic Mobility as a Key Factor of Quality Assurance in Tertiary Education Anna Voroshilova
Human Resources in ICT – What are Perspectives and How to Measure It?  Petr Doucek, Lea Nedomová
   
 
E - izobraževanje / E - Learning (SLO)
dvorana/hall: ADRIA II
vodi/chair: Brane Šmitek 
16.30 - 19.30 (odmor/break: 18.00- 18.30)
1. IKT kot podpora pri komuniciranju in administraciji v šoli / ICT Support in Communication and School Administration Tatjana Šček Prebil
2. Spodbujanje samozaposlovanja s pomočjo e-učnih podjetij – primer Slovenije in Hrvaške / Self - Employment with E - Learning based Practise Firms - the Case of Slovenia and Croatia  Tanja Arh, Marko Šetinc 
3. Razvoj WebLab E-platforme študija na daljavo za inženirsko in ekonomsko izobraževanje / The Developed Distance Education WebLab E-Platform for Engineering and Business Education Franc  Čuš, Valentina Gečevska, Franco Lombardi
4. Proces izdelave elektronskega gradiva za potrebe usposabljanja bombnih operaterjev / The Development Process of E-Learning Materials for Bomb Operators Training Branislav Šmitek, Matevž Gladek, Marko urh
5. Predmet poslovno sporazumevanje v slovenskem jeziku v višješolskem študijskem programu Poslovni sekretar – med ustaljenostjo besedilnih vrst in inovativnostjo zapisa  / Business Communication Course in Slovene Language within the Executive Secretary Short-Cycle Higher Education Programme – Between the Traditional Use of Text Types and the Innovativeness of a Written Word Lidija  Grmek Zupanc 
6. Prostočasna dejavnost nemščina in projektno delo - izdelava kratkega animiranega filma / Organized Free Time Activity German Language in Boarding School and Project Work - Creating a Short Animated Film Barbara Štingl
 
Informatika / Informatics (ENG)
dvorana/hall: EMERALD
vodi / chair: Robert Leskovar
16.30 - 19.30 (odmor/break: 18.00- 18.30)
1. Business Model Elements, Impacting Cloud Computing Adoption – Research Framework Kristina Bogataj, Andreja Pucihar, František Sudzina
2. How  the Communication of IS with Users through Output Reports Could Be Improved Jindrich Kaluža
3. Why do People Stop playing On -Line Games?  František Sudzina, Liana Razmerita
4. Information Systems in Education Dejan Sredojević, Željko Marčićević, Boban Vesin
5. Involving Users in the Process of Co-Creation in the Approach of Living Labs Ana Malešič, Andreja Pucihar, Mirjana Kljajić Borštnar
6. Decision Model for Selecting the Document Management System Gorazd Šter, Vladislav Rajkovič
 
Ecology Management / Ekološki management (ENG)
dvorana/hall: MEDITERANEA I
vodi/chair: Matjaž Maletič
16.30 - 19.30 (odmor/break: 18.00- 18.30)
1. Towards Sustainable Organization: Measuring Environmental Performance Indicators  Marko Ćirović, Nataša Petrović, Dargoslav Slović
2. Financing Environmental Projects Snezana Knežević, Iva Joksimović, Marijan Bilić
3. System POTKO – a Successful Example of Informational Technology Use in Waste Management Aleš Gabršček, Drago Vuk, Marjan Senegačnik
4. Development of a Decision Support System for Air Pollution Accidents Management using Simulation Models Radovan Stojanović, Andrej Škraba, Simon Berkowicz, Raffaele de Amicis, Doron Elhanani, Giuseppe Conti, Davorin Kofjač, Marko Dragović, Gojko Nikolić, Nedjeljko Lekić, Marjan Senegačnik,  Bojan Vavtar
 
5. Decision Support System in the Selection Process for Odor Treatment in the Waste Air  Marko Šetinc
6. Landfill Gas as Additional Value to Waste Management Tomaž Levstek
7. Good Practices in Higher Education for Sustainable Development Nataša Petrović, Drago Vuk, Mirjana Drakulić, Marjan Senegačnik, Ratimir Drakulić, Marko Ćirović
 
Management v zdravstvu / Healtcare Management (SLO)
dvorana/hall: MEDITERANEA II
vodi / chair: Vladislav Rajkovič
    16.30 - 19.30 (odmor: 18.00- 18.30)
1. Družbena odgovornost v zdravstveni dejavnosti / Social Responsibility in the Health Activity Tatjana Mlakar
2. Odnos do sprememb in kakovosti v zdravstvu / Attitude to Change and Quality in Health Care Branko Lobnikar, Hilda Maze
3. Klinične poti: kakovost in inovativnost / Clinical Trails: Quality and Innovation Jožica Rešetič
4. Pomen Oskrbovalnih služb Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana in njihov prispevek h kakovostni zdravstveni negi in oskrbi / The Role of the Ancillary Services in the University Medical Centre Ljubljana and its Contribution to Quality Patient Care  Danijela Kralj
5. Proces zdravstvene obravnave z vidika teorije transakcijskih stroškov / Process of Health Treatment from Point of View of Theory of Transaction cost Hilda Maze
6. Prepoved oglaševanja zobozdravstvene dejavnosti in njenih izvajalcev z vidika zobozdravnikov / Ban on Advertising Dental Services and Its Providers from the Dentists' Point of View Elena Marulc, Gabrijel Devetak
7. Varnost nanomaterialov v zdravstvu / Safety of Nanomaterials in Medicine Anka Mohorič Kenda, Drago Vuk
 
 
DRUŽABNI DOGODEK / SOCIAL EVENT: 
Restavracija / Restaurant: SUNSET 
20.00
 

 

Program konference v PDF obliki bo dodan naknadno.

 


© 2011 FOV, Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede, Center za izobraževanje in svetovanje

Kidričeva cesta 55a, 4000 Kranj,  tel.: 04 2374 345, fax: 04 2374 299  

Pravna obvestila