24. - 26. marec 2010, Portorož, Slovenija   

Objavljamo delovno verzijo programa 29. mednarodne konference o razvoju organizacijskih znanosti - Portorož 2010.

Program konference - SREDA / Conference programme - WEDNESDAY, 24.3.2010

  Dvorane / Hall:
Časovni razpored/Schedule:  Adria I Adria II Emerald I Emerald II Mediteranea I Mediteranea II
8.00 -  Prihod in prijava udeležencev / Arrival and Registration
9.00 - 12. 30 (odmor/break 10.30 - 11.00) Management kakovosti / Quality Management (vodi/chair: Matjaž Maletič) [ENG] Proizvodni management / Production Management  (vodi / chair: Franci Čuš)  Management v zdravstvu / Healthcare Management 
(vodi/chair: Olga Šušteršič)
Informatika / Information System (vodi/chair: Robert Leskovar) [ENG] Splošna - Management / General Management (vodi/chair: Jože Ban) Kadrovska sekcija / Human Resource Management  (vodi/chair: Janez Mayer) 
12.30 - 14.00 Okrogla miza / Round Table: Delovni naslov / Working Title:  "Kakšne diplomante potrebujejo slovenska podjetja" (vodi/chair: Goran Vukovič)  SEMINAR: Skrivnosti učinkovitosti in ustvarjalnosti v kolektivu (Špela Strniša Tušek)        
14.00 - 16.00     Otvoritev konference s plenarnim delom / Oppening of the Conference with Plenary Session (vodi/chair: Tomaž Kern) [ENG]    
16.00 - 16.30 odmor /break
16.30 - 19. 30 (odmor/break 18.00 - 18.30) Okrogla miza s študenti / Round Table with Students  17.00 - 18.30 (vodi/chair: Andrej Zupan) Sodelujejo študenti UM FOV in FON Beograd / Participate students of UM FOV Kranj and FON Beograd Komunikacija v vzgojno -  izobraževalnih organizacijah (vodri/chair: Martina Šetina Čož) Managemnet poslovnih procesov / Business Process management (vodi/chair: Matjaž Roblek) [ENG]  Management in ekonomika / Economics and Management (vodi/chair: Aleš Novak) [ENG] Izobraževalna sekcija / Education Management (vodi/chair: Eva Jereb)
20.00 DRUŽABNI DOGODEK / SOCIAL EVENT:  Restavracija / Restaurant Sunset 

 

Management kakovosti / Quality Management [ENG]
dvorana/hall: ADRIA I
vodi/chair: Matjaž Maletič
9.00 - 12.30 (odmor/break: 10.30 - 11.00)
 
About Quality Management System Effects Mile Pešaljević, Ana Trajković 
Novosti evropskega modela odličnosti EFQM 2010 / The New European Excellence Model EFQM 2010 Karmen Kern Pipan, Loredana  Leon  
Pomembnost vključevanja okoljskih vidikov pri določevanju karakteristik kakovosti proizvoda / The Importance of Integration of Environmental Aspects into Product Quality Characteristics Matjaž Maletič,  Katarina Gašperšič,  Damjan Maletič, Boštjan Gomišček  
Quality Assurance - The Strategic Orientation of Higher Education Institution Snježana Rezić,  Dražena Tomić, Vlado Majstorović 
Zagotavljanje kakovosti v stanovanjski gradnji – Predstavitev tehničnih pogojev v stanovanjski gradnji TPSG / Quality Assurance in Housing Construction - Technical Conditions in Housing Construction (TCHC) Sanja Burnazović 
Uvajanje managementa celovite kakovosti v vojaškem letalskem vzdrževanju / Total Quality in Military Aviation Maintenance Cvetko Stane
Človeški dejavnik - ključni faktor uspeha v turističnih podjetjih / The Human Resources - a Key Success Factor in the Turism Companies  Iztok Purič, Jure Kovač , Manca Jesenko  
   
Proizvodni management / Production Management
dvorana/hall: ADRIA II
vodi/chair: Franci Čuš  
9.00 - 12.00 (odmor/break: 10.30 - 11.00)
 
Aplikacija simulacijskega modela BIOPLIN za stroškovne in proizvodne analize proizvodnje bioplina / The Application of the Simulation Model BIOGAS for Cost and Production Analysis in Biogas Production Peter Vindiš, Bogomir Muršec  
Modeliranje in optimizacija v procesu odločanja pri gradnji cest / Modeling and Optimization in Road Network Building Marko Šetinc , Miro Gradišar 
Potrebujemo sodobni inovativni menedžment, ker delovno intenzivne tehnologije ne razgibajo družbenega razvoja / We Need a Modern Innovation Management, as Labour-Intensive Technologies do not Move the Social Development Franci Čuš, Valentina Gečevska, Ivica Veža   
Prognoza elektroenergetskega sistema v turbolentenem okolju / Forecasting Power System in the Turbolent Environment  Mirko Javeršek
Racionalne investicije v elektrogospodarstvu / Racional Investments in Power Sector  Mirko Javeršek 
Informatizacija proizvodno naravnanega podjetja / Informatization of Production-Oriented Enterprises Rok Pušavec
Teorija omejitve (Theory of Constraints) / Theory of Constraints (TOC)  Irena Čadež 
   
Management v zdravstvu / Healthcare Management 
dvorana/hall: EMERALD I
vodi/chair: Olga Šušteršič 
9.00 - 12.30 (odmor/break: 10.30 - 11.00)
Izboljševanje procesov v zdravstvu z vitko metodologijo / Improving the Healthcare Delivery System with Lean Methodology Hilda Maze 
Komuniciranje in razvoj zaposlenih / Communication and Employee Development Aleš Trunk  
Obvladovanje čakalnih vrst v radiologiji / The Management of Waiting Lists in Radiology Darja Jereb,  Marija Peterlin 
Prenova podatkovne baze registra za tuberkulozo / Reengineering of the Database for Registry of Tuberculosis Peter Benedik, Vladislav Rajkovič, Andraž  Jakelj, Mirjana Kljajić Borštnar, Marjana Pikec
Vodenje majhne organizacijske enote v velikem sistemu v zdravstvu / Management of a Small Organizational Unit within a Large Healthcare System Nevenka Šestan, Klavdija Besednjak 
Vpliv uvajanja IKT v zdravstvu na nivo pozornosti pri preprečevanju napak / The Impact of the Introduction of ICT in Health Care to the Level of Attention to Prevent Errors Vesna Prijatelj, Borut Geršak, Uroš Rajkovič, Olga Šušteršič    
Model varne in kakovostne obravnave bolnikov z večkrat odpornimi mikroorganizmi v SB Ptuj / Model of Safe and Quality Treatment of Patients with a Multi-Resistant Microorganismis in SB Ptuj  Mirjana Bušljeta 
   
Informatika / Information Systems [ENG]
dvorana/hall: EMERALD II 
vodi:/chair: Robert Leskovar
9.00 - 12.30 (odmor/break: 10.30 - 11.00)
   
Application of Multi-Agent Systems Based on Petri Nets in the Process of Decision Making Elena Vlahu-Gjorgievska, Nikola Rendevski, Natasa Blazevska-Tabakovska  
Destination's Web Page Design Giorgio Cadum,  Igor Šehanović, Zlatko Šehanović  
FPGA Sythesis of Opensparc Processor's Cores, Network Implementations and Perofrmances Nikola, Rendevski, Aristotel Tentov,  Elena Vlahu-Gjorgievska,  Ristevski Blagoj
Implementation of BI Tools by Macedonian Business Companies Snežana Savoska, Violeta Manevska 
Semantično povezovanje aplikacij z učenjem ontologij / Semantic Application Integration by Learning Ontologies Bojan Cestnik
Uporaba IKT in trendi e-poslovanja med malimi in srednje velikimi podjetji v sloveniji / ICT Usage and E-Business Trends Among Small and Medium-Sized Enterprises in Slovenia Marjeta Marolt, Andreja Pucihar, Gregor Lenart   
Določanje optimalnih strategij v strogo hierarhičnem modelu prehoda človeških virov / Determination of Optimal Strategies in Strictly Hierarchical Model of Human Resources Transitions Andrej Škraba 
   
Splošna - Management / General Management 
dvorana/hall: MEDITERANEA I
vodi/chair: Jože Ban
9.00 - 12.30 (odmor/break 10.30 - 11.00)
Asertivnost kot določitelj posameznikove moči / Assertiveness as a Determinant of an Individual's Power Miha Marič, Marko Ferjan 
Organizacija in posameznik kot osebnost / Organization and Persons Darko Števančec
Model nagrajevanja umskega dela v začasnih organizacijah / Model of Rewarding System of Intellectual Work in Temporary Organizations Jože Ban, Janez Mayer,  Tomaž Kern  
Kakšna organizacija kaže pot iz krize 2008+? / How Organization should be Reconceived to Trace a Way Out of Crisis of 2008+? Jožef Ovsenik, Marija Ovsenik  
Razčlenjevanje ciljev v praksi v podjetjih svetovnega razreda / Company's Objective Cascading in World Class Manufacturing Leon Košir
Vloga in pomen organizacijskih rutin v managementu sprememb / The Role and Importance of Organizational Routines in Change Management Peter Skok
Vplivni dejavniki pri izločanju dejavnosti: analiza slovenskih podjetij / Factors that Influence Outsourcing Decision: Analysis of Slovenian Companies Barbara Bradač Hojnik, Karin Širec  
Družbena odgovornost mednarodnih podjetij v sodobnem globalnem svetu / Social Responsibility of Mulitinational Corporations in a Modern Global World Damjana Kacafura 
   
Kadrovska sekcija / Human Resource Management 
dvorana/hall: MEDITERANEA II
vodi/chair: Janez Mayer
9.00 - 12.30 (odmor/break: 10.30 - 11.00)
Management organizacije in vloga človeka kot odziv na krizne razmere / Management Organizations and the Role of Man as a Crisis Response  Dušan Mežnar 
Razmere na trgu dela v Sloveniji / The Labor Market Situation in Slovenia Marko Zupan 
Vpliv globalizacije na vrednote posameznika / The Influence of Globalisation on the Values of an Individual  Tina Rankel
Organizacija po meri človeka / Human Friendly Organization  Janez Mayer,  Dunja Labović 
Nove paradigme vodenja: usmeritev v intrinzične načine motiviranja / New Leadership Paradigms: Focus on Intrinsic Motivation Matej Černe 
Človek kot ustvarjalec v organizacijskem kontekstu / A Creator in the Organizational Context Vlado Dimovski, Sandra Penger, Judita Peterlin, Maja Kovač   
Psihične obremenitve psihične obremenitve na delovnem mestu in načini soočanja z njimi v domovih za starejše občane / Mental Stress in the Workplace and Ways of Addressing them in Homes for the Elderly  Ljiljana Leskovic, Goran Vukovič
Sistem denarnih kazalnikov poslovanja, povezanih z naložbami v zaposlene / The System of Financial Ratios Related with Investments into Employees Franko Milost 
   
Okrogla miza / Round Table:  "Kakšne diplomante potrebujejo slovenska podjetja" 
dvorana/hall: ADRIA I
vodi/chair: Goran Vukovič
12.30 - 14.00

V globalnem svetu velja slovenski trg kot eden manjših, zato je lahko le znanje kot največji naložbeni kapital, hkrati tudi tista ključna konkurenčna prednost, s katero se bomo lahko postavili ob bok največjim državam. Nemara vsi sodobni poslovni izzivi so usmerjeni v iskanje aktualnih in funkcionalnih znanj, ki bodo maksimizirali dodano vrednost izdelkov in storitev na eni strani, ter hkrati ne pozabili na vlogo človeka kot poglavitnega nosilca v vsaki organizaciji. Prav slednje dejstvo bo predstavljalo osnovno izhodišče okrogle mize, ki bo soočila mnoge uspešne slovenske poslovneže, predavatelje in predstavnike Kariernega centra Fakultete za organizacijske vede, udeležencem pa omogočila kvaliteten vpogled v profil novodobnega diplomanta.

   
DELAVNICA/WORKSHOP: Skrivnosti učinkovitosti in ustvarjalnosti v kolektivu 
dvorana/hall: ADRIA II
vodi/chair: Špela Strniša Tušek 
12.30 - 14.00

Se želite spopasti s težko situacijo pa ne veste več kako bi motivirali svoje kolege k večji aktivnosti, k večji ustvarjalnosti pri reševanju problemov in iskanju novih idej?
Se vam kdaj zazdi, da vaš kolektiv ni dovolj povezan in da so sodelavci nezadovoljni? Ste opazili malodušje, strah in negotovost?
Morda vašemu kolektivu preti lakota. Ima določene nezadovoljene potrebe in zato postaja neučinkovit. Skozi to delavnico boste spoznali v kateri smeri delovati, da boste pravočasno preprečili podhranjenost vašega kolektiva, ter tako povečali učinkovitost in ustvarjalnost vašega podjetja. Ustvarili boste varen prostor za nove ideje na poti iz krize.

Špela Strniša Tušek Lc.Ps. je magistra psihologije in supervizantka psihoterapije.
Poleg psihoterapevtske dejavnosti pripravlja izobraževanja in delavnice na temo osebne rasti in medosebnih odnosov, ter s področja dela z ljudmi in vodenja za HR managerje, učitelje ter delavce v sociali.

   
   
OTVORITEV IN PLENARNI DEL / Oppening with Plenary Session [eng]
dvorana/hall: EMERALD 
vodi/chair: Tomaž Kern 
14.00 - 16.00
Pozdravni nagovori   
   
Plenarni del:   
Group Decision Making and Leveraging of Interests  Vladislav Rajkovič
Information Technology and Organizational Effectiveness: Re-Evaluation of the Radical Transformations 1980-2010 Markku Sääksjärvi
   
   
Okrogla miza s študenti: Pridobivanje študentski praks v Srbiji, pregled stanja v Sloveniji in možnosti sodelovanja / Round Table with Students: How to obtain student practice in Serbia, review of situation in Slovenia and possibilities of cooperation  (Sodelujejo študenti UM FOV in FON Beograd / Participate students of UM FOV Kranj and FON Beograd)
dvorana/hall: ADRIA I
vodi/chair: Andrej Zupan
17.00 - 18.30
Eden od pomembnih elementov študija na fakulteti je realizacija študentske prakse. Študentje lahko na različne načine najdejo možnosti za pridobivanje izkušenj in se s tem bolje pripravijo na resne naloge, ki jih čakajo ob zaposlitvi. Izvedba študentskih praks prispeva k napredku vseh udeležencev, če je organizirana na pravi način. V Srbiji je koncept študentske prakse slabo razvit, svetovne izkušnje pa kažejo, da vključevanje mladih intelektualcev v gospodarska gibanja prispeva k razvoju družbe na eni strani in zmanjšuje beg možganov po drugi strani. V diskusiji bomo poskušali dognati kako je prišlo do nastale situacije, ki povzroča škodo naši družbi, poiskali bomo pozitivne izkušnje kolegov iz Srbije in Slovenije, ter pokazali na mogoče prespektive izboljšanja procesa oblikovanja in izvajanja študentske prakse.

One of the most important elements of study in college is student practice. Students can find different ways to create opportunities and experiences to better prepare themself for the serious tasks awaiting them at work. Implementation of student practices contributes to the progress of all participants if it is organized in the right way. This presentation and discussion will attempt to approximate the number of possible outcomes the organization of so-called student practice, so that any student would be happy to attend it in time of their study period. In Serbia, the concept of student practices are poorly developed for reasons unknown to us, as the global experiences shows that integration of young intellectuals in economic trends, contributes to the development of society on the one hand and reduces the brain drain on the other. Leaving aside the discussion about who is responsible for this situation, or rather the damage to our society, we will try to find positive experiences of our colleagues and show the possible points to improve process of design and implementation of student practice.

   
Komunikacija v vzgojno - izobraževalnih organizacijah / Communication in educational institutions
dvorana/hall: ADRIA II 
vodi/chair: Martina Šetina Čož
16.30 - 19.30 (odmor: 18.00- 18.30)
Uporaba humorja –  kakovostnejši medsebojni odnosi med učiteljem in učenci / Use of Humor for Better Interpersonal Relationship between Teacher and Pupils  Magda Slokar Čevdek
Spretnost komuniciranja z različnimi tipi osebnosti / The Ability to Communicate with Different Types of Personalities Martina Šetina Čož 
Dejavniki timskega dela centrov za socialno delo / Factors of Team Work at Social Work Centres Gordana  Možina Florjanc, Goran Vukovič  
Kako voditi šolske centre / How to Manage School Centres Franc Žunkovič, Mateja Dover Emeršič  
Dijaški in študentski dom in e-učilnica / Boarding School and Hall for Students and E-Classroom Mirella Ceglar Jurinčič, Edelman Jurinčič 
Integracija ali inkluzija? / Integration or Inclusion? Vanja Hudolin 
Napredovanje strokovnih delavcev v osnovni šoli / Promotion of Experts in Primary School Nevenka Colja 
Različni dejavniki avtoritete visokošolskega učitelja / Various Factors of Authority of the  Teacher  Marijana Kastelic
   
Management poslovnih procesov / Business Process Management [ENG]
dvorana/hall: EMERALD 
vodi/chair: Matjaž Roblek
16.30 - 19.30 (odmor/break: 18.00 - 18.30)
Ključni dejavniki v mozaiku uspešne strategije inoviranja / Key Factors in the Mosaic of a Successful Innovation Strategy Marko Ropret, Borut Likar 
Mergers and Acquisitions or Inter-Organizational Cooperation? Determinants of Choice Włodzimierz Sroka 
Modeli za oceno stopnje virtualnosti organizacije / Models for Assessment of Organization Virtuality Peter Veber 
Uskladitev metod razvoja programskih rešitev z metodo vodenja projektov / Harmonization of Software Development Methods and the Method of Project Management Matjaž Roblek,  Benjamin Urh, Maja Zajec, Tomaž Kern 
Data Continuity and Business Processes Dražena Tomić, Brano Markić 
Projektna oblika organizacije kot organizacijski model prihodnosti za javne zavode na področju uprizoritvenih umetnosti  / Project Model of Organization is Future Model of Organization for Slovenian Theatres Peter Srpčič
Razumevanje miselnosti in razlik med podjetnikom in managerjem / Understanding the Mentality and the Differencess between the Entrepreneur and Manager Mladen Tomašič 
   
Management in ekonomika / Economics and Management  [ENG]
dvorana/hall: MEDITARANEA I
vodi/chair: Aleš Novak 
16.30 - 19.30 (odmor/break: 18.00- 18.30)
World Crisis and Small Open Economies – Can Policy Modeling Help? Saša Stjepanović 
The Influence of Financial Crises on Croatian Financial Structure Anita Pavković, Ante Obucina  
How Does Financial Crises Influence ICT? Petr Doucek, Lea Nedomová 
Impact of the ICT Sector on Economic Growth Ota Novotný, Petr Doucek  
The EU’s Budgetary Policy and the Question of a Fair Contribution Björn Paape,  Iwona Kiereta
City and its Region - Eligible Frenetic Synergy  Daniel Tomić, Lela Tijanić, Zrinka Blažević   
Podjetniške veščine srednjih managerjev v finančni inštituciji / In Search for Entrepreneurial Skills among Middle Managers in Financial Firm Tina Kociper, Jaka  Vadnjal
How to Effectively Evaluate the Successful Management in Today's Business Environment? Tihomir Luković,  Mirjana Kovacic
MSRP za mala in srednja podjetja in njegova uporaba v EU / IFRS for Small and Medium-Sized Entities and its Application in EU Aleš Novak 
   
Izobraževalna sekcija / Education Management 
dvorana/hall: MEDITERANEA II
vodi/chair: Eva Jereb 
16.30 - 19.30 (odmor/break: 18.00- 18.30)
 
Bo Zakon o univerzi prepričal visokošolsko politiko? / Will the University Act Convince the Higher Education Regulatory Authority? Rado Bohinc 
Model prehodnosti študentov / Study Progress Model Eva Jereb
Motivacija zaposlenih za strokovno izobraževanje / Motivating the Employees for Education Sašo Bizant
Primerjava študija klasičnih in e-študentov / Study Comparison between Classic and E-Learning Students Eva Jereb, Alenka Gortan 
Management kakovosti izobraževanja / Management of Quality of Education Irma Urh 
Inovativnost in "inovativnosti" pri prenovi višješolskega programa gostinstvo in turizem / Innovation and “Innovations” with the Reform of the Higher Education Program of Catering and Tourism Peter  Markič 
Analiza spremljanja kakovosti v slovenskem visokošolskem prostoru / Analysis of Monitoring Quality in Slovenian Higher Education Area Franc Čuš  
Vodenje s pomočjo coachinga / Management through Coaching Iris Fink
   
DRUŽABNI DOGODEK / SOCIAL EVENT
Restaurant / Restavracija: SUNSET 
20.00

Program konference v PDF obliki 

 


© 2009 FOV, Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede, Center za izobraževanje in svetovanje

Kidričeva cesta 55a, 4000 Kranj,  tel.: 04 2374 345, fax: 04 2374 299  

Pravna obvestila